Advies & planvorming

Opstellen beheerkaders

Voor opdrachtgever Loon op Zand is er voorafgaande aan een inventarisatie/inspectie van het aanwezige groenareaal een product opgesteld genaamd Beheerkaders Groen. Deze beheerkaders dienen als instrument waarin een structuur wordt geborgd waarbij de aanwezige groenelementen binnen Loon op Zand ingedeeld worden op basis van beheergroepen en eindbeelden. Dit instrument is met name opgesteld voor ontwerpers en beheerders zodat binnen de kaders van een organisatie groenelementen gerealiseerd en in stand kunnen worden gehouden.

Schouwmethode BAR gemeenten

Gemeente Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk zijn samengevoegd in de organisatie BAR gemeenten. Deze organisatie is gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte in de BAR gemeenten. Het wijkonderhoud is bij de afzonderlijke gemeenten ondergebracht in beeldbestekken waarbij de omgang en de werkmethoden van deze bestekken afwijken van elkaar. TerraSpect is ingehuurd om ervoor te zorgen dat het werken op 'beeld' op dezelfde wijze wordt uitgevoerd. Hiervoor is in eerste instantie geïnventariseerd hoe alle betrokken partijen werken. Daarna is door middel van een workshop met alle betrokkenen een methode vastgesteld. Als laatste is een systeem ingericht hoe de gekozen methode in praktijk te brengen.

Groenbeheerplan Gemeente Dongen

Gemeente Dongen heeft TerraSpect de vraag gesteld om een groenbeheerplan op te stellen om het groenareaal met de aanwezige middelen zo efficiënt mogelijk in stand te houden. TerraSpect heeft door middel van een inspectie de kwaliteit van het  groenareaal inzichtelijk gemaakt. Op basis van de huidige middelen, begroting, kwantitatieve en kwalitatieve gegevens is omschreven om vanuit het beleid de gewenste resultaten te realiseren in de uitvoering.